Menu

Uniwersalne zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania „TWIERDZA”

PROSIMY O WSKAZANIE PRZEDMIOTU SZKODY

RODZAJ ZDARZENIA

NUMER POLISY

DATA I GODZINA ZDARZENIA:

DATA I GODZINA UJAWNIENIA:

MIEJSCE ZDARZENIA:

ZAKRES SZKODY JEŻELI BYŁA TO SZKODA NA OSOBIE:

PRZYCZYNA I OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA JEŻELI BYŁA TO SZKODA W MIENIU:

PRZEDMIOT SZKODY JEŻELI BYŁA TO SZKODA W MIENIU:

SZACUNKOWA WARTOŚĆ SZKODY;

OPIS ZDARZENIA:

O SZKODZIE POWIADOMIONO

DANE POSZKODOWANEGO (W PRZYPADKU SZKODY Z OC)


OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO

"Oświadczam, że podane przeze mnie dane w niniejszym zgłoszeniu są prawdziwe.
Zgodnie z art. 23.1.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez brokera ubezpieczeniowego Torus sp. z o.o. oraz  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group moich danych osobowych, które zostały podane przeze mnie w niniejszym zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia majątkowego.
Jednocześnie upoważniam brokera ubezpieczeniowego Torus sp. z o.o. oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oraz wszystkie podmioty działające na jej rzecz, w celu wykonywania zobowiązań wynikających z umów zawartych ze spółką, do wglądu we wszelką dokumentację związaną z niniejszym zdarzeniem, będącą w szczególności w posiadaniu organów administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwościoraz dokonywania z nich niezbędnych odpisów."   


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PROFESJONALNYM PODMIOTOM, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ LIKWIDACJĄ SZKÓD                                                                    
"W związku z tym, że likwidacja szkody wymaga współpracy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (Compensa) z innymi profesjonalnymi podmiotami, zgodnie z art. 23.1.1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przekazywanie przez Compensa moich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, nazwę banku i numer rachunku, niezbędnych w procesie likwidacji szkody, innym profesjonalnym podmiotom prawa polskiego, którym Compensa zleca czynności ubezpieczeniowe w postaci usług w zakresie likwidacji szkód."   


OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO

"Oświadczam, iż wyrażam zgodę na informowanie mnie o przebiegu procesu likwidacji szkody, w tym o dokumentach niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia oraz o podjętej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej"   


W PRZYPADKU SZKODY W MIENIU (dotyczy ubezpieczonego) wnoszę o następujące rozliczenie szkody:
Informacje od Administratora Danych Osobowych

"Zgodnie z art. 24.1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162,
  2. ma Pan/Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania,
  3. Pana/Pani dane osobowe jako poszkodowanego mogą być wykorzystywane w celu wywiązania się przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z umowy ubezpieczenia,
  4. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie postanowień ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.),
  5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także, jeżeli wyraził Pan/wyraziła Pani na to zgodę, podmiotom (nazwy i adresy podmiotów są umieszczone na stronie internetowej www.compensa.pl), z którymi Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group współpracuje w ramach wykonywanej działalności ubezpieczeniowej."                                                                   
                                                        

Powered by BreezingForms

Torus spółka z o.o.

92-437 Łódź, ul. Oleńki Billewiczówny 20 lok. 2

We wszelkich sprawach:

Pani Beata Dobrzańska 42 661 10 11

adres e-mail: biuro@torus24.pl